Personvernbestemmelser

1. Personvernerklæring
Ansvarlig for denne nettsiden i henhold til personvernlovgivningen
SomnoMed AG
(heretter „SOM“)
Baarerstrasse 125
6300 Zug/ Sveits
Telefon: +41 (0) 41 501 46 40
Faks: +41 (0) 41 501 46 42
E-post: info@somnomed.com
Internett: http://www.somnomed.com


Selskapet har som formål å bedrive utvikling og utforming, produksjon, distribusjon og handel med tannmedisinske , tanntekniske og humanmedisinske produkter og apparater, samt å tilby tjenesteytelser forbundet med de omtalte produktene og apparatene.

Handelsregisternummer: CHE-113.950.331
Personvernkoordinator: EUDataProtection@somnomed.com

2. Gyldighetsområde
2.1 Med denne personvernerklæringen mottar brukeren informasjon om metoden, omfanget og formålet med registrering og anvendelse av dine data fra den ansvarlige tilbyderen.
2.2 Det rettslige rammeverket for personvern utgjøres av den føderale loven om personvern (personvernloven, DSG) og personvernbestemmelsene for EU (heretter “personvernrettslige retningslinjer”).
2.3 SOM forplikter sine medarbeidere og samarbeidspartnere tilsvarende til overholdelse av personvernrettslige retningslinjer.
2.4 Den etterfølgende erklæringen gir deg et overblikk over hvordan SOM sikrer dette vernet, og hvilke typer data som innhentes til hvilket formål.
2.5 Alle spørsmål og meldinger forbundet med personvernrettslige forhold rettes til den personvernansvarlige hos SOM under EUDataProtection@somnomed.com eller per post til den ovenfor nevnte adressen til SomnoMed AG.

3. Innhenting av generell informasjon
Med hver eneste tilgang til dette tilbudet blir automatisk informasjon registrert hos oss hhv. hos leverandøren av nettlagringsplass. Denne informasjonen, også betegnet som server-loggfiler, er av generell natur og åpner ikke for å trekke noen slutninger om deg som person.
Registrert blir blant annet: Navn på nettside, fil, dato, datamengde, nettleser og nettleserutgave, operativsystem, domenenavnet til din internettleverandør, såkalt referrer-URL (siden som du kom fra da du fikk tilgang til vårt tilbud) og IP-adresse.
Uten slike data ville det tildels vært teknisk umulig å levere og presentere innhold på nettsiden. Med andre ord er registrering av data tvingende nødvendig. Dessuten benytter vi de anonyme opplysningene til statistiske formål. Det er til hjelp for oss ved optimering av tilbud og teknologi. Vi forbeholder oss dessuten retten til senere kontroll av loggfiler ved mistanke om rettsstridig bruk av vårt tilbud.

4.Omgang med personopplysninger
Definisjon: Med personopplysninger menes informasjon som gjør en person entydig identifiserbar. Det er med andre ord snakk om data som kan føres tilbake til en person.
Slike personopplysninger omfatter fornavn og etternavn, telefonnummer og e-postadresse.
Denne typen data vil tilbyderen kun innhente, benytte og eventuelt videreformidle dersom lovgiveren uttrykkelig tillater det, eller brukeren gir sitt samtykke til innhenting, behandling, bruk og videreformidling av slike data.

5. Personopplysninger
5.1 For å opprette en bestilling blir følgende data om deg innhentet og lagret:
Generelle data om interessenter for tjenesteytelser:

  • Fornavn og etternavn,
  • Firmanavn,
  • Land
  • Gateadresse
  • Postnummer
  • Poststed
  • Telefon
  •  E-postadresse,
    (kalles i det etterfølgende “personopplysninger”).

5.2 Personopplysninger benyttes kun til andre formål enn de ovenfor nevnte av SOM og deres samarbeidspartnere, dersom det er påkrevd i henhold til artikkel 14 i den sveitsiske forfatningen, samt landets personvernbestemmelser (personvernlovgivningen) for ivaretakelse av berettigede tredjepartsinteresser, eller for å verne mot farer mot den statlige eller offentlige sikkerheten.
5.3 Personopplysninger lagres og behandles kun på servere i EU.

6. Levering av tjenester mot betaling
For at vi skal kunne levere tjenester mot betaling, etterspør vi ytterligere data. Det gjelder for eksempel betalingsinformasjon.
For å beskytte sikkerheten til dine data under overføringen benytter vi krypteringsteknologi (som SSL) via HTTPS, hvilket gjenspeiler det aktuelle tekniske nivået.

7. Nyhetsbrev
Dersom du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, benytter vi data som du oppgir utelukkende til dette formålet, eller for å informere deg om relevante forhold knyttet til denne tjenesten eller registreringen. Slike data gir vi ikke videre til tredjepart.

For å motta nyhetsbrevet kreves en gyldig e-postadresse. Dessuten lagres IP-adressen som du registrerte deg for nyhetsbrevet fra og datoen som du bestilte nyhetsbrevet. Slike data benyttes som dokumentasjon ved misbruk, dersom en fremmed e-postadresse registreres for nyhetsbrevet. For i tillegg å kunne sikkerstille at en e-postadresse ikke gjennom tredjeparts misbruk havner i vårt fordelingssystem, arbeider vi i tråd med regelverket med den såkalte “double opt-in”-prosedyren. I forbindelse med denne prosedyren blir bestilling av nyhetsbrev, forsendelse av bekreftende e-post og mottak av påmeldingsbekreftelse protokollført.

Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til lagring av data, din e-postadresse og bruk av disse til forsendelse av nyhetsbrev. Vi stiller en lenke for tilbakekall til disposisjon i alle nyhetsbrev og på nettsiden. Du har dessuten mulighet til å melde fra til oss om ditt ønske om tilbakekall via kontaktmulighetene som nevnes i dette dokumentet.

8. Kontaktskjema
Dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjemaet eller per e-post, lagrer vi informasjonen du kommer med for å kunne besvare din henvendelse og stille eventuelle oppfølgingsspørsmål.


9. Integrering av tjenester og innhold fra tredjepart
Vårt tilbud omfatter iblant innhold, tjenester og ytelser fra andre tilbydere. Det er for eksempel kart som Google-Maps stiller til disposisjon, videoer fra YouTube, samt grafikk og bilder fra andre nettsider. For at slike data skal kunne hentes frem og vises i brukerens nettleser er det tvingende nødvendig å formidle IP-adressen. Tilbydere (heretter betegnet som “eksterne tilbydere”) får altså med seg IP-adressen til den respektive brukeren.


Selv om vi forsøker kun å benytte eksterne tilbydere som utelukkende trenger IP-adressen for å kunne levere innhold, har vi ikke mulighet til å påvirke om IP-adressen eventuelt lagres. Denne prosedyren benytte i slike tilfeller blant annet til statistiske formål. Dersom vi får kjennskap til at IP-adressen lagres, vil vi gjøre våre brukere oppmerksom på det.


10. Informasjonskapsler
Denne nettsiden benytter såkalte cookies. Det er tekstfiler som lagres på din PC av serveren. De inneholder informasjon om nettleser, IP-adresse, operativsystem og internettforbindelse. Slike data vil vi ikke formidle til tredjepart eller uten ditt samtykke forbinde med personopplysninger.
Cookies har fremfor alt to oppgaver. De hjelper oss med å gjøre din navigasjon lettere blant våre tilbud, og de muliggjør korrekt fremstilling av nettsiden. De benytte ikke til å sluse inn virus eller å starte programmer.
Brukere kan også hente frem våre sider uten cookies. I så fall må de respektive innstillingene endres for nettleseren. La deg informere om hvordan cookies deaktiveres via hjelpefunksjonen til din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at enkelte av funksjonene til denne nettsiden da muligens vil være innskrenket og brukerkomforten begrenses.


11. Facebook Social Plug-in
Vi har integrert plugins fra det sosiale nettverket Facebook på våre nettsider (adresse: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Du gjenkjenner plug-ins – en oversikt finner du her: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ – på Like-knappen eller på logoen til Facebook.


Åpner du en av våre nettsider med plug-in fra Facebook, opprettes en direkte forbindelse med Facebook. Vi har ingen innflytelse på måten og omfanget av data som Facebook da vil innhente, lagre og behandle. Vi kan bare informere ut fra vårt kunnskapsnivå.


Facebook informeres via en plug-in om at den aktuelle nettsiden hos oss har blitt hentet frem. Det gjelder også for brukere som ikke er registrerte hos Facebook. I tilfelle består det en mulighet for at Facebook lagrer IP-adressen.

Er du medlem av Facebook og logget på, kan det å åpne en nettside med Facebook plug-in entydig tilordnes din brukerkonto hos Facebook. Dessuten vil en plug-in formidle alle interaksjoner, som for eksempel når du benytter Like-knappen eller skriver en kommentar.


For å hindre at Facebook lagrer data om deg bør du logge deg av Facebook før du besøker våre nettsider. Du kan dessuten blokkere plug-ins med add-ons for nettleseren (for eksempel “Facebook Blocker”).

Informasjon om personvernbestemmelsene, formålet med og omfanget av dataregistreringen og databehandlingen, samt innstillingsmulighetene for å beskytte privatlivet hos Facebook finner du her: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.

12. Twitter Social Plugin
Dette tilbudet benytter funksjoner for tjenesten Twitter. Disse stilles til rådighet av Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter tilbyr en såkalt “tweet”-funksjon. Ved å benytte Twitter-funksjonen på våre nettsider, forbindes nettsidene du besøker med din Twitter-konto og andre brukere gjøres evt. kjent med dette. I den forbindelse overføres også data til Twitter.


Vi har som tilbyder ingen kunnskap om innholdet av data som formidles eller bruken av disse gjennom Twitter. Mer informasjon om dette finner du i personvernerklæringen til Twitter under http://twitter.com/privacy. Twitter tilbyr deg under den etterfølgende lenken en mulighet til selv å fastlegge dine personverninnstillinger: http://twitter.com/account/settings.

13. Dataøkonomisering
I samsvar med prinsippene om dataunngåelse og dataøkonomisering, lagrer vi personopplysninger kun så lenge det er påkrevd eller foreskrevet av lovgiveren (rettslig lagringsfrist). Dersom formålet med innhentet informasjon bortfaller eller lagringsfristen utløper, vil vi sperre eller slette slike data.


14. Ditt krav på informasjon, korrigering, sperring, sletting og tilbakekall
Du har rett til å be om å motta gratis informasjon ved forespørsel om personopplysninger vi har lagret, og/eller å kreve korrigering, sperring eller sletting. Unntak: Det er snakk om pålagt lagring av data ved virksomhetens opphør eller data som er underlagt en rettslig oppbevaringsplikt.
Ta kontakt med vår personvernkoordinator for slike formål (kontaktinformasjon: se over på punkt 1).

For å kunne ta hensyn til en datasperre til enhver tid er det påkrevd å implementere slike data i en låsefil for kontrollformål. Du kan også forlange sletting av data, med mindre det foreligger en rettslig arkiveringsforpliktelse. Ellers vil vi sperre data om du ønsker det.

15 Endring av vår personvernerklæring
For å kunne garantere at vår personvernerklæring alltid er i samsvar med de rettslige kravene, forbeholder vi oss til enhver tid retten til å foreta endringer. Det gjelder også for tilfeller hvor personvernerklæringen må tilpasses som følge av nye eller redigerte ytelser, for eksempel nye serviceytelser. Den nye personvernerklæringen gjelder da ved ditt neste besøk blant oss.

Status: 28-03-2018

CONECTAME

Estaremos encantados de presentarle y conectarle con dentistas cualificados en el campo de la medicina dental del sueño.