Privacybepalingen

1. Verklaring gegevensbescherming
Aanbieder en verantwoordelijke afdeling zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming
SomnoMed AG
(hierna „SOM“ te noemen)
Baarerstrasse 125
CH – 6300 Zug
Telefoon: +41 (0) 41 501 46 40
Fax: +41 (0) 41 501 46 42
E-mail: info@somnomed.com
Web: http://www.somnomed.com

Het bedrijf heeft de ontwikkeling en vormgeving, de productie, de verkoop en de handel met tandheelkundige en geneeskundige producten en toestellen evenals het aanbieden van services in verband met de genoemde producten en toestellen tot doel.
Handelsregisternummer: CHE-113.950.331
Privacycoördinator: EUDataProtection@somnomed.com

2. Geldigheidsgebied
2.1 Gebruikers ontvangen met deze privacyverklaring informatie over de aard, omvang en doelstelling van de verzameling en het gebruik van hun gegevens door de verantwoordelijke aanbieders.
2.2 Het wettelijke kader voor de gegevensbescherming vormen de federale wet op de gegevensbescherming (Datenschutzgesetz, DSG) en de privacybepalingen van de Europese Unie (hierna „privacyrechtelijke voorschriften“ te noemen).
2.3 SOM zal zijn medewerkers en samenwerkingspartners overeenkomstig verplichten tot de naleving van de privacyrechtelijke voorschriften.
2.4 De volgende verklaring geeft u uitsluitsel over de manier waarop SOM deze bescherming waarborgt en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.
2.5 Bij alle privacyrechtelijke vragen en mededelingen kunt u contact opnemen met de medewerker gegevensbescherming van SOM met het e-mailadres EUDataProtection@somnomed.com of per post op het bovengenoemde adres van SomnoMed AG.

3. Registratie van algemene informatie
Met elke toegang tot dit aanbod wordt door ons resp. door de Webspace-provider automatisch informatie vastgelegd. Deze informatie, ook server-logfiles genoemd, zijn van algemene aard en staat geen conclusies over uw persoon toe.
Vastgelegd wordt onder andere: Naam van de website, bestand, datum, hoeveelheid gegevens, webbrowser en webbrowser-versie, besturingssysteem, domeinnaam van uw internetprovider, de zogenoemde referrer-URL (een site, van waaruit u op ons aanbod terechtkwam) en het IP-adres.
Zonder deze gegevens zou het technisch deels niet mogelijk zijn om de inhouden van de website te leveren en weer te geven. In zoverre is de registratie van de gegevens beslist noodzakelijk. Bovendien gebruiken wij de anonieme informatie voor statistische doeleinden. Deze helpen ons bij de optimalisering van het aanbod en de techniek. Wij behouden ons bovendien het recht voor om de logfiles bij verdenking van onwettig gebruik van ons aanbod achteraf te controleren.

4. Omgang met persoonsgerelateerde gegevens
Definitie: Als persoonsgerelateerde gegevens geldt alle informatie, aan de hand waarvan een persoon eenduidig is te definiëren. Het gaat zodoende om gegevens die tot een persoon kunnen worden herleid.
Tot deze persoonsgerelateerde gegevens behoren de voor- en achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres.
Deze gegevens worden door de aanbieder alleen verzameld, gebruikt en eventueel doorgegeven, indien de wetgever dit uitdrukkelijk toestaat of als de gebruiker toestemt met het verzamelen, bewerken, gebruiken en doorgeven van de gegevens.

5. Persoonsgerelateerde gegevens
5.1 Voor het opstellen van een bestelling worden de volgende gegevens van u verzameld en opgeslagen:
Algemene gegevens van belangstellenden voor de service:

  • Voor- en achternaam,
  • Bedrijfsnaam,
  • Land
  • Straat
  • Postcode
  • Plaats
  • Telefoon
  • E-mailadres,
    (hierna „persoonsgerelateerde gegevens“ te noemen).

5.2 Voor een ander of voor een van de bovengenoemde doeleinden zullen SOM en zijn samenwerkingspartners de persoonsgerelateerde gegevens alleen gebruiken, indien het conform artikel 14 van de Zwitserse federale grondwet en de privacyrechtelijke bepalingen van de federatie (wet op de gegevensbescherming, DSG) voor de handhaving van gerechtigde belangen van een derde of ter afwending van gevaren voor de nationale of openbare veiligheid of voor de vervolging van strafbare feiten is vereist.


5.3 De persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend op servers in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt.


6. Leveren van prestaties, waaraan kosten zijn verbonden
Opdat wij prestaties kunnen leveren, waaraan kosten zijn verbonden, verzoeken wij om aanvullende gegevens. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gegevens omtrent de betaling.
Opdat de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht is gewaarborgd, werken wij met encryptieprotocollen (bv. SSL) via HTTPS, die de actuele stand van de techniek weerspiegelen.


7. Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor dit doeleinde of om u over de voor deze dienst of de registratie relevante omstandigheden te informeren. Deze gegevens geven wij niet door aan derden.


Voor het ontvangen van de nieuwsbrief is een valide (geldig) e-mailadres nodig. Opgeslagen worden bovendien het IP-adres, via welk u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en de datum, waarop u de nieuwsbrief bestelt. Deze gegevens dienen voor ons als bewijs bij misbruik, indien een vreemd e-mailadres voor de nieuwsbrief wordt aangemeld. Om er bovendien voor te zorgen dat een e-mailadres niet oneigenlijk door derden in onze mailinglijst wordt ingeschreven, werken we volgens de wet met het zogenoemde „double-opt-In“-procédé. In het kader van dit procédé wordt de bestelling van de nieuwsbrief, de verzending van de bevestigingsmail en de ontvangst van de aanmeldbevestiging geprotocolleerd.


U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de opslag van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te herroepen. Voor het herroepen staat in elke nieuwsbrief en op de website een link. U hebt bovendien de mogelijkheid om ons uw herroepingsverzoek via de in dit document genoemde contactmogelijkheden mee te delen.


8. Contactformulier
Als u via het online formulier of per e-mail contact met ons opneemt, slaan we de door u geleverde gegevens op om uw aanvraag te kunnen beantwoorden en mogelijke vervolgvragen te kunnen stellen.


9. Koppeling van diensten en inhouden van derden
Ons aanbod omvat onder meer inhouden, diensten en prestaties van andere aanbieders. Dat zijn bijvoorbeeld kaarten die door Google-Maps beschikbaar worden gesteld, video’s van YouTube evenals grafieken en afbeeldingen van andere websites. Om deze gegevens in de browser van de gebruiker te kunnen oproepen en weergeven, is de doorgifte van het IP-adres absoluut noodzakelijk. De aanbieders (hierna „derden-aanbieders“ te noemen) nemen dus het IP-adres van de betreffende gebruiker waar.


Wij doen onze uiterste best om uitsluitend derde aanbieders in te schakelen die het IP-adres alleen nodig hebben om inhouden te kunnen leveren, maar wij hebben geen invloed op het feit, of het IP-adres mogelijk wordt opgeslagen. Dit procédé dient in dat geval onder andere voor statistische doeleinden. Indien wij weten dat het IP-adres wordt opgeslagen, wijzen wij onze gebruikers daarop.


10. Cookies
Deze website gebruikt zogenoemde cookies. Dat zijn tekstbestanden die vanuit de server op uw computer worden opgeslagen. Deze bevatten informatie over browser, IP-adres, besturingssysteem en internetverbinding. Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden of zonder uw toestemming gelinkt aan persoonsgerelateerde gegevens.


Cookies hebben hoofdzakelijk twee taken. Deze helpen ons om het voor u gemakkelijker te maken door ons aanbod te navigeren en maken de correcte weergave van de website mogelijk. Cookies worden niet gebruikt om virussen binnen te smokkelen of programma’s te starten.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om ons aanbod ook zonder cookies op te roepen. Hiervoor moeten in de browser de betreffende instellingen worden gewijzigd. Om cookies te deactiveren, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Wij wijzen u er echter op dat daardoor enkele functies van deze website mogelijk worden belemmerd en het gebruikscomfort wordt beperkt.


11. Facebook Social plug-in
Op onze internetpagina’s bevinden zich plug-ins van het sociale netwerk Facebook (adres: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). U herkent de plug-ins – een overzicht vindt u hier:

http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ – aan de Like-button of aan het logo van Facebook.


Als u onze website met de Facebook plug-in oproept, wordt een directe verbinding met Facebook opgebouwd. Wij hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die daarbij door Facebook worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. Wij kunnen u slechts overeenkomstig onze kennisstand op de hoogte stellen.


Facebook wordt via de plug-in geïnformeerd dat u de betreffende website met ons aanbod hebt opgeroepen. Dat geldt ook voor gebruikers die niet bij Facebook zijn geregistreerd. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat Facebook het IP-adres opslaat.


Als u lid bent van Facebook en bent ingelogd, kan het oproepen van een website met Facebook plug-in eenduidig aan uw gebruikersprofiel bij Facebook worden toegewezen. Bovendien geven de plug-ins alle interacties door, als u bijvoorbeeld de Like-button gebruikt of een reactie achterlaat.


Om te voorkomen dat Facebook gegevens over u opslaat, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen. U kunt de plug-ins bovendien met add-ons voor de browser blokkeren (bijvoorbeeld „Facebook Blocker“).


Informatie over de privacybepalingen, het doel en de omvang van de gegevensregistratie en gegevensverwerking, evenals over de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u hier: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.


12. Twitter Social plug-in
Dit aanbod gebruikt functies van de dienst Twitter. Deze worden beschikbaar gesteld door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter biedt de zogenoemde „Tweet“-functie aan. Als u de functie van Twitter op onze website gebruikt, zullen de door u bezochte websites gelinkt worden aan uw Twitter-account en eventueel aan andere gebruikers bekend worden gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven.


Over de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter ontvangen wij als aanbieder geen informatie. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy. Twitter biedt u onder de volgende link de mogelijkheid om uw privacy-instellingen zelf vast te leggen: http://twitter.com/account/settings.

13. Zuinigheid met gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens slaan wij conform de principes van gegevensvoorkoming en zuinigheid met gegevens slechts zolang op als is vereist of door de wetgever is voorgeschreven (wettelijke opslagtermijn). Als het doel van de verzamelde gegevens vervalt of de opslagtermijn afloopt, blokkeren of wissen wij de gegevens.


14. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, wissen en protest
U hebt het recht om op verzoek om gratis informatie over de bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens te verzoeken en/of een correctie, blokkering of wissen te eisen. Uitzonderingen: Het gaat om de voorgeschreven gegevensopslag voor de zakelijke afhandeling of de gegevens zijn onderworpen aan de wettelijke bewaarplicht.
Voor deze doeleinden kunt u contact opnemen met onze coördinator privacybescherming (contactgegevens: zie boven, punt 1).


Om te allen tijde rekening te kunnen houden met een gegevensblokkering, is het noodzakelijk om de gegevens voor controledoeleinden in een geblokkeerd bestand beschikbaar te houden. Als er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook eisen dat de gegevens worden gewist. Anders blokkeren wij de gegevens, indien u dit wenst.


15. Wijziging van onze privacyverklaring
Om te waarborgen dat onze privacyverklaring altijd voldoet aan de actuele wettelijke voorschriften, behouden we ons het recht op wijzigingen voor. Dat geldt ook voor het geval dat de privacyverklaring om reden van nieuwe of bijgewerkte diensten, bijvoorbeeld nieuwe servicediensten, moet worden aangepast. De nieuwe privacyverklaring treedt dan bij uw volgende bezoek aan ons aanbod in werking.

Versie: 28-03-2018

CONECTAME

Estaremos encantados de presentarle y conectarle con dentistas cualificados en el campo de la medicina dental del sueño.